Föreningen

Styrelsen

Camilla Melander Kanz

Titel: Ordförande
Adress: TS 26A

Mehrshad Akbari

Titel: Ledamot
Adress: TS 8C

Fatlum Ibishi

Titel: Ledamot
Adress: TS 26A

Anna-Karin Hedberg

Titel: Ledamot
Adress: TS 27A

Gustav Danielsson

Titel: Ledamot
Adress: TS 16B

Göran Hällgren

Titel: Ledamot
Adress: TS 1A

Sara Bauhn

Titel: Sekreterare
Adress: TS 15C

Anders Bergström

Titel: HSB-representant

Styrelsen utses av Måsängens årsmöte för att leda det löpande arbetet i föreningen. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och upp till tre suppleanter. Suppleanterna deltar i styrelsearbetet i samma omfattning som de ordinarie ledamöterna. Dessutom ingår en representant för HSB Göteborg i Måsängens styrelse. 

Valberedningen

Valberedningen har en mycket viktig funktion. Den skall inte bara hitta personer som vill sitta i styrelsen, utan skall också kritiskt granska kandidaterna så att de har det omdöme och den kompetens som behövs i styrelsen.

Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. En ledamot utses till sammankallande i valberedningen. Valberedningen skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall förrättas på föreningsstämma.

Sammankallande: Peter Rippe, TS 9B

Revisorer

Revision av verksamheten görs av en professionell extern revisor i samarbete med minst en medlem som valts av årsmötet.

Revisor: Krister Bäck, TS 24A