Uteplats

Den lilla ”täppa” som finns utanför lägenheter i markplan ingår inte i bostadsrätten utan tillhör föreningen och disponeras endast mot att man följer de riktlinjer för skötsel, byggnation och nyttjande som föreningen har. Eftersom uteplatsen rent juridiskt tillhör föreningen, med allt vad det innebär av ansvar för säkerhet och bygglovsplikt mm, så övertar du ansvarar för så mycket mer än att för allas trevnad bara hålla uteplatsen i ”gott skick” (att klippa gräs och häckar samt sköta rabatter). Om du inte kan eller vill ansvara för uteplatsen enligt de riktlinjer som finns så kan föreningen på er bekostnad ta över ansvaret, återställa och underhålla den.
Mer i detalj vad som gäller följer här nedan.

El-installationer

Skall utföras av behörig elektriker där så krävs och utrustningen skall vara av för ändamålet rätt klass.

Träd och buskar

Gäller generellt att dessa:

 • inte skall ligga an till fasad.
 • inte skymma utsikt från fönster på andra våningen.
 • inte förhindra användande av markis på andra våningen.
 • inte bära frukt som (likt körsbär) kladdar ner.
 • Samtlig växtlighet måste hållas innanför gångbanans kantsten.

För häck på uteplats

Gäller att den inte får vara högre än 130 cm. Rekommenderad klipphöjd är med god marginal under 130 cm så att häcken kan växa en säsong utan att behöva ansas under sommaren.

Altan Framsida

Du får bygga altan och staket enligt fastställda normer, men först efter dialog med och tillstånd av styrelsen. Var ute i god tid!
För altanbygge på framsida gäller följande:

 • Den får endast byggas utanför egen lägenhet/fasad. ...och
 • inte nå längre ut än den linje som utgörs av den bakre väggen på förrådet tillhörande grannen ovanför
 • Staket får inte vara högre än till fönterblecket.
 • Altanen får inte fästas i fasaden då det försvårar målning och utbyte av fasadplank.
 • Tak eller pergola inte tillåten.
 • Staket skall vara vitmålade eller till synes obehandlade.
 • Utförandet skall harminiera med intilliggande konstruktioner.
 • Avgränsare eller "skärmar" får inte byggas vare sig mellan grannar, under trapp eller vid gavel.

Altan Baksida

Gäller följande:

 • Den får endast byggas utanför egen lägenhet/fasad. ...och
 • inte nå längre ut än intilliggande grannars byggnationer. ...och
 • inte nå längre ut än att golvets maxhöjd över mark blir 60 cm.
 • Staket och avgränsare/skärmar skall vara vitmålade eller till synes obehandlade.
 • För tak, utförande, och höjd gäller samma som för framsidan.

Alla riktlinjer är generella, och övriga (ej här specificerade) förutsättningar kan både motivera undantag och begränsningar till vad som har angetts ovan.

Vid arbeten som föreningen måste utföra på mark och byggnader (inklusive uppförande och nyttjande av byggnadsställningar och diverse maskiner) så tar föreningen endast ansvar för att återställa till en nivå som motsvarar gräs och betongplattor. Återställning av eventuella skador på växtlighet eller “egna byggnationer” ligger i dessa fall helt på den enskilda medlemmen.