Bygga & renovera

Allmänna regler renovering av lägenhet

Blanketten för ansökan om allmän renovering hittar ni här.

Ni måste fått godkänt av styrelsen innan ni startar med några arbeten!

Styrelsen måste godkänna
För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till bostadsrättsföreningens styrelse, som ska godkänna ändringarna. Ansökan om renovering ska inkomma till styrelsen senast en månad innan arbetet påbörjas, så att styrelsen har tillräckligt med tid att behandla din ansökan. Renoveringsarbetet får ej påbörjas utan styrelsens medgivande.

Styrelsens tillstånd krävs för följande åtgärder:

 • Ingrepp i en bärande konstruktion eller betongkonstruktion, t.ex. en bärande vägg. Detta gäller även om man fått bygglov för ändringen.
 • Ändringar i befintliga armaturer eller ledningar för ventilation, avlopp, värme eller vatten. Med detta avses bl.a. installation eller förflyttning av våtutrymme, kök eller toalett samt ändring av ventilation i bad, kök eller klädkammare samt även ändring av tilluftsventiler. Ändringar av elledningar eller datanät omfattas dock inte av någon generell tillståndsplikt med undantaget att datafiberkabel, konverterar och utrustning för Telias Trippel Play.
 • Annan väsentlig förändring av lägenheten. T.ex. upptag i fasad och insättning av nytt fönster eller att bygga igen ett befintligt fönster samt att om en lägenhets karaktärsdrag förändras (t.ex. genom en ändrad planlösning – som gör att lägenheten kan bli svår att avyttra) eller att dess kulturhistoriska värde inte tas till vara. Även ändringar av elledningar kan kräva tillstånd enligt denna punkt om det är fråga om sådana ledningar som föreningen ansvarar för (dvs. ledningar som föreningen försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet).
 • Vid vissa typer av ändringar kan styrelsen kräva underlag från behörig fackman som påvisar att det planerade arbetet är byggnadstekniskt möjligt.


  Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen, måste göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras.


  Icke bärande innerväggar är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare. Dessa får du ändra, så länge det inte påverkar fastigheten enligt ovan.


  Du får inte sätta igen befintlig ventilation eller inspektionsluckor. Vill du ändra till annan typ av ventilation, t.ex. byta ut spiskåpa eller annan typ av fläkt, då krävs tillstånd från styrelsen.

  Det ska vara fackmannamässigt utfört
  Föreningen kräver enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar att all renovering skall utföras fackmannamässigt enligt Boverkets byggregler samt för våtrum installationer enligt VVS-branschen Säker Vatten. Vid badrumsrenoveringar är det väldigt bra om hantverkaren är behörig enligt Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), alt. behörig för råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK). Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker.

  Övrigt
  Föreningens trivselregler skall följas. Renovering, som innebär oljud, får därför enbart ske mellan kl 08.00 och 22.00 vardagar och övrig tid kl. 9.00-19.00. Tyst arbete som ex. målning får ske på andra tider. Innan arbete som medför oljud eller annan olägenhet påbörjas, meddela era grannar. Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får inte läggas i föreningens sopkärl, på golvet i sophuset eller belamra gångbanor, parkering eller gräsmattor. Ni som bostadsrättshavare ansvarar för inhyrda hantverkares arbete, skräp, ljud och lukt. Hantverkare parkerar som alla andra på avsedda p-platser, efter i-och urlastning.